Baterie GSM (Tag: artystyczna)

Bi?uteria i jej artystyczny wymiar

Bi?uteria od wieków odgrywa w naszym ?yciu wa?n? rol?. Ju? w staro?ytno?ci podkre?lano jej wymiar artystyczny i dekoracyjn? rol?. Dzisiaj jednak, w dobie masowej produkcji, mo?na odnie?? wra?enie, ?e mija si? ona niekiedy z artyzmem, jaki pierwotnie w sobie nosi?a. Pi?kno zamkni?te w wyrobach bi?uteryjnych to nie wyraz mody, ale artyzmu. Bo naprawd? pi?kna jest dzisiaj tylko bi?uteria od artysty. Jest ona wyrobem zrodzonym z ludzkiej fantazji, poczucia pi?kna i szlachetno?ci. Tylko artysta jest w stanie stworzy? prawdziwe dzie?o sztuki. Nie model zakrawaj?cy o tandet?, czy szablonowo??, ale w?a?nie prawdziw? per??. I tylko taka bi?uteria jest w stanie podkre?li? pi?kno, drzemi?ce w ka?dej kobiecie. Jest w stanie sta? si? jego dope?nieniem, wyrazem t?sknot, jakie kobieta w sobie nosi. Artyzm to dzisiaj prawdziwa rzadko??. A, gdy ju? go spotkamy, nie powinni?my przej?? obok niego oboj?tnie.
Przez Ninja